Dielnimmers oan de tocht fan 2019


TiemnammeFerieningBemanning
1De PolywikelF.F.J. BernlefThaeke Johannes Kuipers (k), Jelte Hotsma en Tjitte Hemstra
2H.M.S. NoritF.F.J. BernlefSander Postma (k), Adriaan van der Veer, Gerjalt Timmer en Lucas van der Veer


Recreatieschap Marrekrite Stichting Ramon scoort tegen kanker Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Warkumer ierdewurk Repko Snits foar al jo sportprizen Aldhaven 4 Foppe